Projekt  Punktu Przedszkolnego „ AKADEMIA PIPPI”

 

                                              §  1

            PODSTAWA PRAWNA

Punkt Przedszkolny działa na podstawie:

1.   Ustawy z dnia 14-12-2016. Prawo Oświatowe  (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

2.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzaju innych form wychowania przedszkolnego.

3.   Niniejszego Projektu.

 

                                           § 2

          INFORMACJE  OGÓLNE

1.   Nazwa placówki: Punkt Przedszkolny „ Akademia Pippi „  .

2.   Punkt Przedszkolny  „Akademia Pippi”,  zwany dalej Punktem jest niepublicznym punktem przedszkolnym.

3.   Siedziba Punktu znajduje się przy ulicy Borówczanej 62 we Wrocławiu.

4.   Osobą prowadzącą  Punkt, jest:

1)   mgr Jolanta Kołodziejska

2)   mgr inż. Renata Zagrabska

5.   Nadzór pedagogiczny nad Punktem Przedszkolnym sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

 

                                            §  3

              ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

1.   Punkt  funkcjonuje 12 miesięcy w roku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni ustalonych przez osobę prowadzącą  Punkt, o których rodzice będą powiadomieni do końca września na zebraniu organizacyjno -informacyjnym.

2.   Punkt funkcjonuje w godzinach od 8.00 do 17.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3.   Do Punktu przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 - 6 lat.

4.   Ilość miejsc  w Punkcie wynosi 30 .

5.   W Punkcie prowadzone są dwa oddziały

1)   oddział 1 to dzieci od 2,5 – 4 lat,

2)   oddział 2 to dzieci od 4 – 6 lat

 

6.   Realizacja podstawy programowej odbywa się od godz. 9.30 do godz. 13.30 z przerwami na posiłki, przy czym czas trwania zajęć dydaktyczno- rozwojowych zostanie dostosowany do możliwości rozwojowych dziecka i będzie wynosić 15-30 minut.

7.   Warunkiem zapisania dziecka do Punktu  jest wypełnienie „ Karty zgłoszenia” przez rodzica oraz wpłacenie „wpisowego” .

8.   Wpisowe jest roczną opłatą jednorazową i nie podlega zwrotowi.

9.   Czesne jest płatne przez 12 miesięcy i pobierane jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

10. Wysokość czesnego ustalana jest na dany rok szkolny i Punkt zastrzega  sobie możliwość jego zmiany.

11.  Posiłki  gwarantowane przez Punkt :  śniadanie, obiad, podwieczorek, nie wchodzą w skład czesnego.

12.  W ramach czesnego dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego, a także innych zajęciach dodatkowych, rozwijających zainteresowania dziecka

 

 

§ 4

 

CELE I ZADANIA PUNKTU

 

1.   Punkt realizuje cele i zadania zawarte w ustawie Prawo oświatowe  oraz przepisach wydanych na jej podstawie, czyli w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując sie na:

 

1)   wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, poszerzaniu jego wiedzy i umiejętności, a także wykorzystywaniu inicjatywy własnej dziecka,

2)    umożliwianiu dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i językowej,

3)    sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb,

4)    współpraca z rodzicami,

5)   tworzeniu sytuacji aktywującej do twórczego działania dzieci poprzez zabawę, naśladownictwo,

6)   szerzeniu znajomości języków obcych i poznawaniu kultury oraz obyczajów innych krajów.

 

2.   Działania edukacyjne i wychowawcze nauczycieli koncentrują się na:

 

1)    zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w bezpiecznym i zdrowym środowisku,

2)   stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów oraz podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

    3) rozwijaniu wrażliwości moralnej,

    4) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk  

        zachodzących w otoczeniu dziecka ( przyrodniczym, kulturowym ,                                

        społecznym),

    5)  rozbudzaniu ciekawości poznawczej, tworzenie warunków do rozwoju  

        wyobraźni, fantazji ,ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej

    6) zapewnieniu warunków pełnego rozwoju, bezpiecznego postępowania i

        zachowań prozdrowotnych.

 

3. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Punkcie oraz w czasie zajęć poza Punktem:

    1)  nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci

    2)  podczas pobytu w Punkcie dzieci są pod opieką nauczycieli i kadry pomocniczej

    3)  nauczyciel posiadają wymagane kwalifikacje do pracy z dziećmi

    4)  nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania,

    5)  szanuje godność i respektuje prawa dziecka.

    6) w przypadku wyjść i wycieczek poza teren Punktu, zapewniona jest opieka 1 osoby dorosłej na 10 dzieci.

.

 

 

                                   §  5

 

PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 

    1. Dzieci w Punkcie  mają obowiązek:

  1)  traktowania z szacunkiem i życzliwością wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych,

  2)  sprzątania po sobie zabawek i odkładanie ich na miejsce,

  3)  przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa.

 

2.   Każde dziecko uczęszczające do Punktu  ma  zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności do:

1)    prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)   szacunku dla wszystkich jego potrzeb,

3)   ochrony przed wszelkimi wyrazami przemocy fizycznej i psychicznej

4)   poszanowania jego godności osobistej,

5)    przyjacielsko-partnerskiej rozmowy na interesujący go temat,

6)    poszanowania własności, opieki i ochrony,

7)   akceptacji i tolerancji jego osoby.

 

3.   Do podstawowych obowiązków rodziców  dziecka należy:

1)   przestrzeganie niniejszego projektu,

2)   przestrzegania ustaleń osoby prowadzącej

3)   poszanowanie godności dziecka,

4)    informowanie kadry Punktu o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,

5)   przyprowadzanie i odbieranie dziecka osobiście lub przez osobę upoważnioną. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka, odbieranego przez osobę przez nich upoważnioną.

6)    terminowe opłacanie czesnego ,

7)    informowanie o przyczynach i długości nieobecności dziecka. Natychmiastowe powiadomienie o zatruciach i chorobach zakaźnych.

8)     nieprzyprowadzanie chorych dzieci do Punktu.

4.   Rodzice mają prawo do:

1)   zapoznania sie z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym miesiącu,

2)    uzyskiwania na bieżąco kompletnej informacji na temat swojego dziecka,

3)    uzyskiwania porad i wskazówek w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych,

4)   wyrażania i przekazywania kadrze Punktu wniosków z obserwacji pracy Punktu

 

 

               

                                       § 6

 

                          NAUCZYCIELE

                                 

1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1)  planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z       obowiązującym programem oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

2) nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia diagnozy gotowości szkolnej   dla dzieci 6 – letnich,

3)  wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i    zainteresowań,

 

    4)  prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji,

    5)  stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania,

    6)  dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Punkcie, a także w             czasie wycieczek i spacerów. W czasie wyjść poza teren Punktu na 10 dzieci               przypada jedna osoba dorosła,

    7)  nauczyciel nie może podawać żadnych leków dzieciom,

     8)  współpraca ze specjalistami, świadczącymi pomoc psychologiczno-  pedagogiczną,

    9)  współpraca z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,

   10)  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i   opiekuńczej zgodnie z przepisami.

2. Nauczyciele mają prawo do:

    1)  szacunku ze strony dzieci i rodziców (opiekunów prawnych),

    2)  wolności głoszenia własnych poglądów, bez naruszania godności innych ludzi,

    3)  stałego rozwoju w zakresie doskonalenia zawodowego,

    4) wynagrodzenia za swoja pracę i urlopu wypoczynkowego.

3.  Nauczyciele i inni pracownicy Punktu zatrudnieni są według Kodeks Pracy, natomiast szczegółowy zakres ich obowiązków ustala umowa o pracę oraz zakres czynności do umowy o pracę.

 

  § 7

 

                     POSTANOWIENIA KONCOWE

 

1. Projekt obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Punktu: osobę prowadzącą, pracowników ,   rodziców i dzieci .

2. Punkt prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.  Projekt może być zmieniany  przez osobę prowadzącą  Punkt.                       Zmiany dokonane w projekcie podlegają zgłoszeniu do organu ewidencyjnego w terminie do 14 dni od daty wprowadzenia tych zmian.

4. Powodem skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do Punktu jest nieopłacenie czesnego za jeden miesiąc lub nieprzestrzeganie zasad niniejszego projektu.  Skreślenia dokonuje osoba prowadząca Punkt.

5. Od decyzji o skreśleniu dziecka z listy dzieci Punktu przysługuje odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 od daty jej doręczenia.

6,. Próba odebrania dziecka przez osobę będącą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będzie powodowała zatrzymanie dziecka i zawiadomienie o zaistniałej sytuacji osoby upoważnionej do odbioru dziecka. Jeżeli zostaną wyczerpane te możliwości nauczyciel Punktu zawiadomi policję.   Nieodebranie dziecka i brak kontaktu z rodzicem spowoduje zawiadomienie Policji.

7. Punkt jest finansowany z czesnego opłacanego przez rodziców i dotacji z budżetu Gminy a także darowizn i środków własnych osoby prowadzącej.

8. Projekt wchodzi z dniem  01.01.2019 .  Jednocześnie traci moc projekt dotychczas obowiązujący.