Statut

Statut Punktu Przedszkolnego „ AKADEMIA PIPPI”

Rozdział I 

PODSTAWA PRAWNA

Punkt Przedszkolny działa na podstawie:

 • 1.Ustawy o Systemie Oświaty( Dz. U. Nr67/69 poz.329z późniejszymi zmianami).
 • 2.Niniejszego Statutu.
 • 3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego (Dz. U. 18 czerwca 2008)

Rozdział II

INFORMACJE OGÓLNE

 • 1.Nazwa placówki:  Punkt Przedszkolny Akademia Pippi   .
 • 2.Siedziba Punktu Przedszkolnego znajduje się przy ulicy Borówczanej 62 we Wrocławiu.
 • 3.Osoby prowadzące punkt, to:
 • mgr Jolanta Kołodziejska -nauczyciel nauczania początkowego
 • mgr inż. Renata Zagrabska -nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Rozdział III

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 • 1.Punkt przedszkolny funkcjonuje 12 miesięcy w roku, wyłączając ustalone przerwy świątecznej dni ustawowo wolne od pracy oraz 24 i 31 grudnia.
 • 2.Punkt funkcjonuje w godzinach od 8.00 do 17.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 • 3.Realizacja podstawy programowej będzie odbywać się od 9.30 do 13.30z przerwami na posiłki, przy czym czas trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych zostanie dostosowany do możliwości rozwojowych dziecka i będzie wynosić 15-30 minut.
 • 4.Warunkiem zapisania dziecka do punktu przedszkolnego  jest wypełnienie „ Karty zgłoszenia” przez rodzica lub opiekuna oraz wpłacenie „wpisowego”.
 • 5.Wpisowe jest roczną opłatą jednorazową.
 • 6.Czesne jest płatne przez 12 miesięcy i pobierane jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 • 7.Wysokość czesnego ustalana jest na rok szkolny i zastrzegamy sobie możliwość jego zmiany.
 • 8.Posiłki ( śniadanie , obiad, podwieczorek) nie wchodzą w skład czesnego.
 • 9. W ramach czesnego dzieci uczestniczą w następujących zajęciach:
 • -język angielski,
 • - rytmika,
 • - warsztaty plastyczne,
 • - warsztaty kulinarne,

Rozdział IV  

 • CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
 • 1.Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania zawarte w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, czyli podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując sie na:
 • - wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, poszerzaniu jego wiedzy i umiejętności, a także wykorzystywaniu inicjatywy własnej dziecka,
 • - umożliwianiu dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i językowej,
 • - sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb,
 • - współpraca z rodzicami,
 • -tworzeniu sytuacji aktywującej do twórczego działania dzieci poprzez zabawę, naśladownictwo,
 • - szerzeniu znajomości języków obcych i poznawaniu kultury oraz obyczajów innych krajów.
 • 2.Działania edukacyjne i wychowawcze nauczycieli koncentrują się na:
 • - zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 • - stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów oraz podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
 • -rozwijaniu wrażliwości moralnej,
 • -kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka ( przyrodniczym, kulturowym , społecznym),
 • - rozbudzaniu ciekawości poznawczej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji ,ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej
 • -zapewnieniu warunków pełnego rozwoju, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
 • 3.Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w punkcie przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza placówką,
 • - nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci
 • Przez okres pobytu w punkcie przedszkolnym dzieci są pod opieką nauczycieli i kadry pomocniczej
 • - nauczyciele posiadają wymagane wykształcenie pedagogiczne,
 • - nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania,
 • - szanuje godność i respektuje prawa dziecka.
 • Rozdział V
 • PRAWA I OBOWIĄZKI
 • 1.Wychowankowie punktu przedszkolnego mają obowiązek:
 • - traktowania z szacunkiem i życzliwością wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych,
 • -sprzątania po sobie zabawek i odkładanie ich na miejsce,
 • -przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa.
 • 2. Każde dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego ma zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a więc:
 • - prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • -szacunku dla wszystkich jego potrzeb
 • -ochrony przed wszelkimi wyrazami przemocy fizycznej i psychicznej
 • - poszanowania jego godności osobistej,
 • - przyjacielsko-partnerskiej rozmowy na interesujący go temat,
 • - poszanowania własności, opieki i ochrony,
 • -akceptacji i tolerancji jego osoby.
 • 3.Do podstawowych obowiązków rodziców ( opiekunów) dziecka należy:
 • -przestrzeganie statutu naszej placówki,
 • -przestrzegania ustaleń dyrektora
 • -poszanowanie godności dziecka,
 • -informowanie kadry punktu przedszkolnego o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,
 • Przyprowadzanie i odbieranie dziecka osobiście lub przez osobę upoważnioną ( pełnoletnią.Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka, odbieranego przez osobę przez nich upoważnioną.
 • -terminowe opłacanie czesnego ,
 • -informowanie o przyczynach i długości nieobecności dziecka.Natychmiastowe powiadomienie o zatruciach i chorobach zakaźnych.
 • 4.Rodzice mają prawo do:
 • -zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym miesiącu,
 • - uzyskiwania na bieżąco kompletnej informacji na temat swojego dziecka,
 • Uzyskiwania porad i wskazówek w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych,
 • -wyrażania i przekazywania kadrze placówki wniosków z obserwacji pracy punktu przedszkolnego
 • Rozdział VI
 • NAUCZYCIELE

1.Do zakresu zadań nauczycieli należy:

-planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

-wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

-prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji,

-stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania,

-dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w punkcie przedszkolnym , a także w czasie wycieczek i spacerów,

-współpraca ze specjalistami, świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

Współpraca z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,

-prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z przepisami.

2.Nauczyciele mają prawo do:

-szacunku ze strony dzieci i rodziców (opiekunów prawnych),

-wolności głoszenia własnych poglądów, bez naruszania godności innych ludzi,

-stałego rozwoju w zakresie doskonalenia zawodowego,

-wynagrodzenia za swoja pracę i urlopu wypoczynkowego.

3. Nauczyciele i inni pracownicy punktu przedszkolnego zatrudnieni są według Kodeks Pracy, natomiast zakres ich obowiązków ustala Umowa o pracę.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności punktu przedszkolnego: kadrę,rodziców i wychowanków.

2.Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Statut może być znowelizowany przez organ prowadzący placówkę.

4. Statut wchodzi w życie z dniem 1.09.2010